WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunki uczestnictwa pobierz

1. Vistuliada jest międzynarodowym spływem kajakarzy i wioślarzy, którego uczestnicy płyną z całym swoim wyposażeniem w kajaku.  
 
2. Celem Vistuliady jest popularyzacja aktywnej turystyki oraz bogactwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego terenów, przez które wiedzie jej trasa. Założeniem spływu jest promowanie idei ochrony wód, przyrody i środowiska oraz postaw uczynności, wzajemnego szacunku i tolerancji. 
 
3. Organizator nie zapewnia sprzętu pływającego, transportu, pełnego wyżywienia ani noclegów (poza zapewnieniem pola biwakowego). Każdy uczestnik musi być samodzielny i samowystarczalny. Wniesiona opłata pokrywa koszt organizacji, biwaków, pamiątek spływowych oraz kolacji kończącej każdy etap spływu.
 
4. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.  
 
5. Uczestnictwo odbywa się na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu uczestników i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje. 
 
6. Trasa spływu jest określona z góry przez organizatora. W trakcie pokonywania kolejnych odcinków spływowi na wodzie nie towarzyszy przewodnik ani pilot. 
 
7. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom organizatorów spływu. Uczestnictwo w odprawach jest obowiązkowe. 
 
8. Organizator spływu ma prawo wykluczenia uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków regulaminu. 
 
9. Uczestnicy płyną w kamizelkach asekuracyjnych oraz posiadają w kajaku apteczkę pierwszej pomocy i sprzęt do doraźnej naprawy kajaka. Kajak musi być wyposażony w rozwiązania uniemożliwiające jego zatopienie

10. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie warunków uczestnictwa. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 18.00. Między godz. 22.00 a 6.00 rano obowiązuje cisza nocna. 
 
11. Uczestnicy, którzy wyjątkowo chcą pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, muszą wcześniej poinformować o tym organizatora spływu. Podczas tej nieobecności osoby te są automatycznie wyłączone z Vistuliady. 
 
12. Uczestnik potwierdza niniejszym, że: 
• jest w stanie przepłynąć odcinki długości do 50 km dziennie, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, 
• jest fizycznie zdrowy i gotowy psychicznie aby, dokładając wszelkich starań, poradzić sobie w każdych warunkach, 
• posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne na cały czas trwania podróży, uwzględniające pokrycie kosztów przewozu do kraju w przypadku obcokrajowców. Odpowiednie dokumenty z tym związane należy posiadać przy sobie; 
• posiada elementarne umiejętności udzielania pierwszej pomocy i umiejętność pływania, 
• będzie przestrzegać przepisów obowiązujących na wodzie, stosować się do sygnałów nawigacyjnych oraz zarządzeń władz portowych 
• będzie przestrzegał zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie płynięcia  
 
13. Uczestnik, który nie stawi się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, jest zobowiązany do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) organizatora o swojej nieobecności najpóźniej do godz. 18.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestnik ponosi wszystkie koszty takiej operacji. 
 
14. Z chwilą zgłoszenia na spływ uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 

Participation conditions download

1. Vistuliada is an international water trekking event for kayakers and rowers, where the personal equipment has to be carried by participants in their boats.

2. The purpose of Vistuliada is the propagation of active tourism and promotion of natural wonders and cultural heritage of the areas along its route. Vistuliada promotes watershed and nature protection as well as ideas of cooperation, mutual respect and tolerance.

3. The Organizer does not provide boats, transportation, accommodation (except organizing camping spaces). Each participant must be independent and self-supported. The fee covers the camping places, Vistuliada’s t-shirt, organization costs and a dinner at the end of each section.

4. Participants under 18 years of age are accepted only if accompanied by parents or legal guardians.

5. The participation is at own responsibility, risk and expense. The Organizers are not responsible for any personal injury and material damage or their consequences to participants.

6. The course of the trip is determined in advance by the Organizers. Participants are not accompanied by a guide or a pilot during daily sections of the trip.

7. Participants have to obey the directions of the Organizers. The attendance at daily briefings is obligatory.

8. Vistuliada Organizers have the right to exclude participants from the trip in case they violate these Conditions of Participation.

9. Participants must wear Personal Flotation Devices (PFD’s) when on water and must possess in their boats first aid kit and kayak repair kits. Kayaks must have relevant technical solutions making them unsinkable.  


10. Participants are personally responsible for obeying the Participation Conditions. Participants must arrive on each campsite by 6 pm. Night-time silence is between 10 pm and 6 am. 
 
11. Participants who would, as a matter of exception, skip a campsite should inform the Organizer in advance. During their absence they are automatically excluded from Vistuliada. 

12. The participant hereby confirms that: 
• is able to paddle distances up to 50 km per day, even in extremely adverse weather conditions, 
• is physically fit and mentally ready to, with their own effort, cope with any conditions encountered, 
• is in possession of a health insurance valid for the entire duration of the trip. In case of foreign participants such insurance must cover transportation to the home country. Documents confirming the above must always be carried on person; 
• has elementary knowledge of first aid procedures and is able to swim, 
• will observe all the legal rules governing the waterways and will obey the navigation signs and directions of port authorities.  
• alcohol consumption before and during the daily paddle is prohibited.  
 
13. Participant who fails to arrive at the finish of the daily stage, for example due to the weather or health conditions, is obliged to inform the Organizers (e.g. via the cell phone) about this fact latest by 6 pm that same day. In case of lack of such notification, and when the participant’s absence results in a search action, the participant will carry all the cost of such search operation. . 
 
14. With her or his registration the participant accepts these Participation Conditions and agrees to comply with them.