RZEKA WISŁA

Długość - 1047 km.
Żródło - Barania Góra w Beskidzie Śląskim.
Ujście - Zatoka Gdańska (Morze Bałtyckie), jako ujście Wisły przyjęto ujście Przekopu Wisły pomiędzy Świbnem
a Mikoszewem.
Powierzchnia zlewni - 194 424 km2.
Powstanie i rozwój miast nadwiślańskich jest bardzo ściśle powiązane z Wisłą. Przez setki lat Wisła pełniła rolę szlaku żeglownego, dzięki któremu rozwijał się handel, żywiła, dawała piasek potrzebny do rozbudowy miast. Królowa polskich rzek przepływa przez ponad 40 miejscowości, które swe piękne położenie i wyjątkowy charakter zawdzięczają właśnie jej. Dotyczy to zarówno metropolii, jak i małych klimatycznych miejscowości. Do dziś zachowały się w nich bogate tradycje kulturowe oraz wspaniałe zabytki. 
Dolina Środkowej Wisły jest obszarem niezwykle ciekawym przyrodniczo. Zachowała naturalny roztokowy charakter rzeki z licznymi wyspami, starorzeczami i kanałami bocznymi. Ma wyjątkowo bogatą awifaunę i stanowi dziś europejskiej rangi ostoję ptaków. Jest miejscem gniazdowania wielu gatunków, uznanych w całej Europie za zagrożone wyginięciem, np. rybitwa białoczelna, czy mewa pospolita. Obszar ten ma też duże znaczenie jako korytarz migracyjny ptaków - krzyżówek, czapli siwych i bociana czarnego. Występują tu 24 gatunki ptaków wpisane do I załącznika Dyrektywy Ptasiej oraz 9 wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.