VISTULIADA 2021 - zgłoszenie
Imię:
Etap spływu:
ETAP 1 - Bieruń Nowy - Kraków
Nazwisko:
ETAP 2 - Kraków - Sandomierz
Narodowość:
ETAP 3 - Sandomierz - Warszawa
Rok urodzenia:
e-mail:
Rodzaj łodzi:
Koszulka:
ETAP 1 - piesza wycieczka na Baranią Górę – do źródeł Wisły (4 lipca)
TRANSPORT (odpłatny, koszt zależny od ilości zgłoszeń)
trasa (termin):
liczba: osób
łodzi
trasa (termin):
liczba: osób
łodzi
Warszawa – Bieruń Nowy (10.07.2021)
Kraków – Warszawa (17.07.2021)
Warszawa – Kraków (16.07.2021)
Sandomierz – Warszawa (25.07.2021)
Warszawa – Sandomierz (24.07.2021)
Ja, niżej podpisany, potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa, które niniejszym 
akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w Vistuliadzie na własne ryzyko. Potwierdzam, że jestem w 
dobrym stanie zdrowia, umiem pływać oraz jestem w stanie sprostać wymaganiom związanym z 
tego typu przedsięwzięciem.
Potwierdzam, że posiadam aktualne ubezpieczenie zdrowotne ważne w Polsce, obejmujące transport (polisę należy mieć przy sobie).
Akceptuję publikację w celach niekomercyjnych bez jakiejkolwiek rekompensaty, zarówno podczas trwania spływu, jak i w dowolnym czasie po jego zakończeniu, swojego wizerunku, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i propagowania celów Vistuliady. Robiąc zdjęcia zobowiązuję się przestrzegać prawa do prywatności wszystkich uczestników.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Promocji 
Rekreacji „KIM”.
Informacje dodatkowe dla organizatora: